Opgeslagen data:

Data van elke leerling: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, school, schoolniveau, schooljaar, schoolprofiel, naam ouder/verzorger, telefoonnummer ouder/verzorger, email ouder/verzorger en opmerkingen. Deze gegevens worden door de ouder/verzorger (of meerderjarige leerling) aan Dyra verstrekt. De gegevens kunnen aangevuld worden met informatie welke ik na het ontvangen van het inschrijfformulier van de ouder/verzorger of leerling heb gekregen. Ook kunnen hier de betaalgegevens en aantekeningen van de docent aan worden toegevoegd. Alle correspondentie ( o.a. via email, sms en Whatsapp) wordt ook bewaard. Deze gegevens worden verzameld voor het contact met leerlingen en ouders/verzorgers, voor juiste facturering en voor de kwaliteit van de bijlessen.

Het delen van data:

De data zal nooit bewust met anderen gedeeld worden zonder dat daar eerst uitdrukkelijke toestemming voor is verkregen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken (bijvoorbeeld het administratiebureau) in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst. Daarmee zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dyra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur:

Leerlingen blijven tot twee jaar na het laatste contact op de actuele lijst staan. Hierna worden de gegevens gearchiveerd. Alle gegevens worden zeven jaar na het laatste contact bewaard.

Websitegegevens:

Er wordt geen data verzameld bij een bezoek aan de website. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van cookies. Informatie wordt veilig verstuurd via het contactformulier op de website en zal behandeld worden als een email.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dyra neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het opvragen, veranderen en wissen van gegevens.

Voor het opvragen, veranderen en wissen van gegevens kunt u het best een email sturen naar info@dyra.nl. Dyra moet er zeker van zijn dat de aanvraag door de juiste persoon gedaan wordt. Dit kan bijvoorbeeld door de email te sturen vanaf het e-mailadres waar de factuur gewoonlijk heen gestuurd wordt. Bij twijfel zal ik contact opnemen. Zowel het opvragen, het veranderen als het wissen van gegevens zal gewoonlijk binnen enkele dagen, maar zeker binnen 4 weken gebeuren. Opvragen: Geef bij het opvragen van emails duidelijk aan vanaf welk emailadres deze aan Dyra verstuurd zijn. Bij het het opvragen van whatsapp informatie is het telefoonnummer nodig. Wissen: Na een schriftelijke aanvraag voor het wissen van uw gegevens zal ik al uw gegevens (met uitzondering van de gegevens welke wettelijk gezien nog bewaard moeten worden) binnen 4 weken wissen (e-mail, whatsapp, persoonsgegevens). Gegevens worden alleen gewist als er geen openstaande facturen of openstaande geschillen zijn.

Beveiliging

Dyra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dyra.nl.

Bezwaar en klachten

Als u bezwaar heeft tegen het verkrijgen, gebruiken en bewaren van bovenstaande data volgens bovenstaande regels kunt u geen gebruik maken van de diensten. Als u een klachten heeft over over het privacybeleid van Dyra kunt u eerst contact opnemen met Dyra. Mocht het niet tot een oplossing komen, dan kunt u zicht altijd wenden tot nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons